Олигархические и другие СМИ: что же теперь будет? "Гаряча лінія" Задай питання юристу! Професійна література для видавця Президент і Рада директорів

Каталог
Мапа сайту
Фотогалерея
Головна сторінка

Ukrainian Association of Press Publishers • Украинская Ассоциация Издателей Периодической Печати

У А В П П

About Us
Про Асоціацію
Приєднуйтесь!
Новини
Навчання
Професійний конкурс преси
Тендери УАВПП

Для членів УАВПП

Документи Асоціації
Юридичний сервіс
Інформаційний сервіс

 
На сайті В Інтернеті

Статут

Із змінами і доповненнями зареєстрованими Печерською РДА м. Києва від 10.12.2003 р. Статут Української Асоціації Видавців Періодичної Преси СТАТТЯ 1. Загальні положення 1.1 Українська Асоціація Видавців Періодичної Преси (далі "Асоціація") є добровільною, недержавною, безприбутковою організацією видавців періодичної преси (періодичного друкованого видання газет/ журналів), які здійснюють підготовку і випуск видань і основною метою господарської діяльності яких є отримання прибутку від випуску періодичного друкованого видання шляхом продажу рекламної площі та/або реалізації примірників видання. 1.2 Асоціація заснована і діє відповідно до закону України "Про підприємства", Договору та цього Статуту. 1.3 Асоціація об‘єднує на добровільних засадах юридичних осіб, основним чи одним з напрямів діяльності яких є видавництво друкованих засобів масової інформації. СТАТТЯ 2. Юридичний статус 2.1 Асоціація є юридичною особою з моменту реєстрації в уповноваженому державному органі. Асоціація не є комерційним об’єднанням, не може виконувати функції концерну, картелю, а також не має права займатися політичною чи релігійною діяльністю. 2.2 Асоціація володіє майновими і немайновими правами, може виступати у стосунках з іншими особами від свого імені та від імені своїх членів за погодженням з ними виступати позивачем і відповідачем в судах, арбітражних судах, інших юрисдикційних органах. 2.3 Асоціація не відповідає по зобов`язаннях членів Асоціації, а члени Асоціації не відповідають по зобов’язаннях Асоціації. 2.4 Асоціація є власником майна, переданого їй членами, а також одержаного на законних засадах від інших осіб. Асоціація має право розпоряджатися своїм майном, укладати угоди, не заборонені чинним законодавством України. 2.5 Асоціація має окремий баланс, рахунки в банківських установах, круглу печатку та штампи з власним найменуванням, свою емблему та логотип. Асоціація має право бути власником своєї фірмової назви. 2.6 Асоціація має право бути членом іншої неприбуткової асоціації, засновувати представництва, філії, в тому числі за межами України, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та даним Статутом. 2.7 Для сприяння досягненню своїх цілей, обумовлених даним Статутом, Асоціація може виступати засновником (співзасновником) юридичних осіб та друкованих органів згідно чинного законодавства України. 2.8 Повна назва Асоціації: українською мовою - Українська Асоціація Видавців Періодичної Преси. Скорочена назва Асоціації українською мовою - УАВПП. російською мовою - Украинская Ассоциация Издателей Периодической Печати. Скорочена назва Асоціації російською мовою УАИПП. англійською мовою - Ukrainian Newspaper Publishers Association. Скорочена назва Асоціації англійською мовою UNPA. 2.9 Місцезнаходження Асоціації : Україна, м. Київ, Печерський узвіз, 3. СТАТТЯ 3. Мета і завдання Асоціації 3.1.Мета й завдання Асоціації передбачають: 1) Відстоювання економічних інтересів згуртованих в її лавах суб‘єктів господарювання в обсязі їхньої видавничої діяльності, особливо у взаєминах з органами державної влади і територіального самоврядування; 2) формування та популяризація етичних принципів у видавничій діяльності, зокрема щодо впровадження та вдосконалення правил доброчесної поведінки в процесі її здійснення; 3) здійснення альтернативних оцінок по проектах щодо механізмів функціонування видавничого ринку, участь в підготовці законопроектів в цій сфері, а також аналіз процесів впровадження та дії правових положень у сфері господарювання; 4) сприяння членам Асоціації у вирішенні організаційних та інших проблем у здійсненні видавничої діяльності; 5) розповсюдження інформації про діяльність асоціації та її членів, а також сприяння членам Асоціації у налагодженні контактів з партнерами в Україні і за кордоном. СТАТТЯ 4. Предмет діяльності Асоціації 4.1. Предметом діяльності асоціації є координація та захист інтересів її членів при здійсненні ними видавничої діяльності 4.2. Асоціація намагається досягати своїх цілей та виконувати завдання шляхом: 1) формування корпоративної солідарності членів Асоціації; 2) узагальнення проблем, що виникають в процесі здійснення виробничої діяльності з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення; 3) сприяння в отриманні членами Асоціації юридичної, економічної, іншої консультативної та інформаційної допомоги; відстоювання прав та інтересів Членів Асоціації в органах влади та управління, судових органах з питань, що входять до компетенції Асоціації та визнані приоритетними Радою директорів; 4) координації інтересів підприємств в галузі видавничої діяльності, розповсюдження преси, розвитку ринку реклами; 5) співучасті в процесі покращення умов розвитку видавничої діяльності та підтримки спрямованої на це ініціативи своїх членів; 6) сприяння – у взаємодії з відповідними освітніми органами – розвиткові професійної освіти; 7) відрядження своїх представників до участі в роботі консультативно-аналітичних установ на запрошення органів державної влади і територіального самоврядування; 8) організації і створення умов для вирішення спорів мирним шляхом і через погодження сторін, а також через участь – на окремо визначених засадах – у судових розглядах у справах діяльності членів Асоціації; 9) висловлювання свого ставлення, щодо існуючих правил господарювання у сфері видавничої діяльності; 10) узагальнення інформації про функціонування суб’єктів господарювання у галузі видавничої діяльності; 11) виконання завдань, які доручаються Асоціації за окремими розпорядженнями членами Асоціації; 12) створення фундацій, заснування фондів і стипендій для підтримки ініціатив у сфері видавничої діяльності; 13) консультування членів Асоціації з організаційних, технічних та економічних питань, а також питань виконання експертиз виконання експертиз, маркетингових і консалтингових досліджень; 14) співпраці і обміну досвідом з українськими та іноземними організаціями – об‘єднаннями видавців; 15) залучення експертів, комісій і груп до вивчення проблемних справ. СТАТТЯ 5. Членство в Асоціації 5.1 Членство в Асоціації здійснюється на договірних засадах у двох можливих формах: дійсного членства (далі членства); асоційованого членства. Засновники Асоціації не мають перед членами жодних пільг /переваг. 5.2 Членом Асоціації може бути будь-яка юридична особа, що видає газети з періодичністю друку принаймні один раз на тиждень, або журнали, що друкуються принаймні один раз на місяць, та в яких (як у газет, так і у журналів) частка безоплатного розповсюдження тиражу не перевищує 30 %. 5.3 Асоційованим членом Асоціації може бути будь-яка юридична особа, діяльність якої пов’язана з ринком періодичної преси, та підприємства/установи, що готують чи підвищують кваліфікацію працівників галузі. 5.4 Членство в Асоціації фіксується свідоцтвом встановленого зразка. При виході/виключенні з Асоціації свідоцтво анулюється, відомості про що підлягають оприлюдненню. 5.5 Вступ до членів Асоціації здійснюється на підставі заяви. Генеральний директор Асоціації розглядає подану заяву, вживає заходів для вивчення відповідності характеристик претендента вимогам даного Статуту і подає свій висновок для Ради директорів Асоціації про можливість прийняття претендента до членів Асоціації. Претендент повинен додати до заяви документи, які підтверджують відповідність вимогам п.п.5.2 та 5.3 цього Статуту. Рішення про прийом до членів Асоціації приймає Рада директорів звичайною більшістю голосів. 5.6. Членство в Асоціації припиняється: виключенням члена з Асоціації або добровільно. 5.7. Виключення члена з Асоціації відбувається: а) з припиненням без огляду на причини діяльності галузі видавництва періодичної преси; б) внаслідок невиконання членом Асоціації вимог, передбачених чинним законодавством, даним Статутом, Етичним кодексом, а також іншими актами Асоціації; в) якщо член Асоціації своїми діями завдав шкоди репутації Асоціації. 5.8 Член Асоціації може вийти з Асоціації добровільно відповідно до поданої заяви. 5.9. Рішення про виключення з числа членів Асоціації приймається: а) Радою директорів, якщо: - член Асоціації здійснює видавничу діяльність, яка суперечить принципам професійної етики; - у випадку порушення членом Асоціації інших статутних зобов’язань. б) Радою директорів Асоціації за поданням Генерального директора Асоціації в ситуації, коли член систематично не сплачує членських внесків. 5.10. Члени Асоціації мають право оскаржити перед Загальними Зборами Асоціації рішення про виключення їх з числа членів протягом 6 тижнів від дати отримання обґрунтованого рішення. Розгляд звернень по оскарженню рішення відбувається на найближчому засіданні Загальних Зборів Асоціації. 5.11. Правила, терміни і процедура припинення членства в Асоціації визначаються даним Договором та іншими внутрішніми актами Асоціації. В разі, коли член Асоціації не згоден з рішенням компетентного органу Асоціації про виключення його з членів Асоціації, він має право подати клопотання про розгляд даного питання в Комісії по врегулюванню спірних питань. Порядок і процедура розгляду такого клопотання визначається в Положенні про Комісію по врегулюванню спірних питань. 5.12. Порядок прийняття асоційованих членів або припинення членства встановлюється положеннями пп.5.4-5.11 даного Статуту , а також іншими нормативними актами Асоціації. 5.12. Загальні Збори членів Асоціації встановлюють розмір вступних і річних членських внесків, що сплачуються членами Асоціації та Асоційованими членами. 5.13. Розміри, строки та порядок сплати членських внесків, що сплачуються членами Асоціації, визначаються Положенням про членські внески, яке приймається Загальними Зборами членів Асоціації. 5.14. Вимоги до членів, Асоційованих членів, а також процедура прийняття чи виключення з Асоціації визначаються положеннями даного Статуту, Правилами прийому в члени Асоціації, іншими актами Асоціації. СТАТТЯ 6. Права членів Асоціації 6.1. Кожний член Асоціації має право: а) одержувати інформацію про діяльність Асоціації та її органів; б) брати участь в Загальних зборах членів Асоціації; в) голосувати з усіх питань, винесених на розгляд Загальних зборів; (крім випадків передбачених п. 6.3. статуту); г) брати участь у виборах органів Асоціації і бути обраним до цих органів з урахуванням особливостей, передбачених в п. 6.3. статуту; д) брати участь в роботі над документами, які визначають основні напрямки діяльності Асоціації, подавати до Ради Асоціації пропозиції і рекомендації; е) використовувати емблему Асоціації як доказ своєї належності до неї; є) користуватися методичними розробками і матеріально-технічною базою Асоціації, а також консультаціями і рекомендаціями Асоціації а також іншими результатами статутної діяльності. 6.2. В будь-яких публічних заявах член Асоціації має право згадувати своє членство в Асоціації. Він не може згадувати про своє членство в Асоціації, якщо стосовно нього чи його діяльності проводиться будь-яке розслідування компетентним органом Асоціації, або компетентним органом прийнято рішення про припинення членства в Асоціації. 6.3. Асоційовані члени Асоціації не мають права голосувати на Загальних зборах членів Асоціації з питань внесення змін та доповнень до статуту. Представник Асоційованого члена може бути обраним до складу Ради директорів у випадках, передбачених п. 8.3.5. статуту та не може балотуватися і бути обраним на пост Президента Асоціації. СТАТТЯ 7. Обов`язки членів Асоціації 7.1 Члени Асоціації зобов`язані: 1) виконувати вимоги чинного законодавства і вимоги даного Статуту, інших актів Асоціації; 2) брати участь в діяльності Асоціації; 3) виконувати рішення виборних органів Асоціації; 4) сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей і завдань Асоціації; 5) дотримуватися принципів професійної етики; 6) дотримуватись правил добросовісної конкуренції; 7) оперативно й ефективно реагувати на офіційні зауваження/вимоги виборних органів Асоціації; 8) інформувати органи Асоціації про відомі факти/події , які можуть вплинути на діяльність/репутацію Асоціації, та про порушення даного Статуту; 9) інформувати у встановленому порядку статутні органи Асоціації про свою діяльність та її результати; 10) дбати про підвищення професійного рівня і компетентність свого персоналу і забезпечити дотримання ним у процесі здійснення виробничої діяльності основних вимог/правил, зафіксоіваних в документах Асоціації; 11) регулярно сплачувати членські внески. 7.2 Невиконання членом/членами Асоціації положень пункту 7.1 даного Статуту, правил Етичного кодексу і інших актів Асоціації вважається невиконанням обов`язків члена Асоціації і є підставою для початку розгляду питання про виключення зі складу членів Асоціації. 7.3 Для цілей даного Статуту поняття "Статут Асоціації, Етичний кодекс, інші акти Асоціації" включають в себе як положення зазначених документів, так і положення, які містяться в доповненнях і змінах до цих документів, затверджених належним чином. СТАТТЯ 8. Органи управління і контролю Асоціації 8.1 Органами Асоціації є: а) Загальні збори членів Асоціації (далі - Загальні збори); б) Президент та Рада директорів Асоціації; в) Генеральний директор; г) Ревізійна комісія; д) Комісія з врегулювання спірних питань; е) Спеціалізовані Комісії та Комітети. 8.2. Загальні збори є вищим органом Асоціації. До складу Загальних зборів входять усі члени Асоціації. Загальні збори проводяться не рідше одного разу на рік. Скликання зборів належить до компетенції Президента та/або Ради директорів Асоціації. 8.2.1. Загальні збори повноважні, якщо на них присутні представники більше половини членів Асоціації. 8.2.2. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані з ініціативи 1/3 від усіх членів Асоціації, або з ініціативи Ревізійної комісії, Президента або Ради директорів Асоціації. 8.2.3. Для участі в роботі Загальних зборів кожний член Асоціації направляє уповноваженого представника з належним чином оформленим дорученням. 8.2.4. До виняткової компетенції Загальних зборів відносяться: а) затвердження: результатів діяльності Асоціації за звітний період, звітів Президента та Ради директорів Асоціації, Генерального директора, інших органів Асоціації; б) затвердження планів діяльності Асоціації; в) затвердження рішень про виключення членів з Асоціації; г) внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації; д) визначення розміру членських внесків, порядок та строки їх сплати; е) затвердження бюджету Асоціації, а також прийняття рішень стосовно використання майна Асоціації; є) вибори Президента Асоціації, Ради директорів Асоціації, Ревізійної Комісії, інших комісій та комітетів, передбачених Статутом; ж) затвердження Положення про Президента та Раду директорів Асоціації, Положення про Ревізійну Комісію, Положень про органи Асоціації та інших внутрішніх актів Асоціації, що потребують затвердження Загальними зборами; з) рішення про припинення діяльності Асоціації. 8.2.5. Якщо на Загальні збори винесено питання по внесенню змін/доповнень до Статуту, Етичного кодексу та інших актів Асоціації і такі зміни/доповнення спрямовані на зниження (спрощення) вимог до членів Асоціації, Асоційованих членів Асоціації і органів Асоціації, а також на спрощення будь-яких процедур, встановлених наведеними вище документами, то рішення з питань про внесення таких змін і доповнень до Статуту, Етичного кодексу та інших актів Асоціації вважається прийнятим, якщо за них проголосувало не менш 3/4 від присутніх на Загальних зборах членів Асоціації. У разі розбіжностей між членами Асоціації або з приводу відповідності тих чи інших змін/ доповнень до означених документів формулюванням, які знаходяться в пункті, що має бути зміненим(доповненим), зацікавлена сторона/ни можуть ініціювати розгляд запропонованих змін та доповнень Комісією з врегулювання спірних питань, до компетенції якої відноситься визначення/тлумачення суті та змісту запропонованих змін/ доповнень. 8.2.6. Для прийняття рішень з питань, визначених підпунктами в), г), з) п.8.2.4. необхідне позитивне голосування 2/3 представників членів Асоціації, що беруть участь у Загальних зборах. З усіх інших питань, за винятком тих, що вказані в п.8.2.5. цього Статуту, рішення на Загальних зборах вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів Асоціації. 8.2.7 Рішення з підпунктів а), б), д), е), ж) п.8.2.4. можуть бути прийняті методом опитування членів Асоціації. При цьому, Рада Асоціації направляє в письмовій формі запит члену Асоціації з викладенням питання, запропонованого до голосування. Такі запити повинні бути направлені всім членам Асоціації. Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини членів Асоціації в письмовій формі дали однозначно позитивну відповідь по суті питання, за винятком рішень, голосування по яким проводиться в порядку, передбаченому п.8.2.5. цієї статті. 8.2.8. Вибори Загальними зборами персонального складу органів Асоціації проводяться відповідно до умов цього Статуту та Положень про ці органи. Якщо в результаті проведення двох турів голосування по персональному складу цих органів не буде обрано необхідну кількість їх членів, то обраними вважаються ті кандидати, які набрали відносну більшість голосів у другому турі голосування. 8.2.9. Члени Асоціації, стосовно яких прийнято рішення про припинення їх членства, не мають права брати участь у голосуванні на Загальних зборах. 8.3 Рада директорів Асоціації є вищим органом управління Асоціації в період між Загальними зборами. 8.3.1. До компетенції Ради директорів Асоціації відноситься: а) реалізація завдань Асоціації, визначених Статутом Асоціації; б) визначення конкретних напрямків діяльності Асоціації в період між Загальними зборами; в) прийняття рішення про прийняття в члени та припинення членства в Асоціації; г) затвердження внутрішніх нормативних актів Асоціації, що відносяться до її компетенції; д) роз`яснення своїх рішень та контроль за їх виконанням; е) підготовка матеріалів для проведення Загальних зборів; є) призначення Генерального директора; з) контроль за роботою Генерального директора, розгляд доповідей та матеріалів, поданих Генеральним директором; і) зміна статей доходів та витрат бюджету в межах затвердженого бюджету; к) обирати тимчасово виконуючого обов’язки члена Ради; л) розгляд скарг на рішення Комісій/комітетів м) визначення у випадках, передбачених документами Асоціації, розміру і порядку сплати цільових членських внесків членів Асоціації. 8.3.2. Рада директорів Асоціації може виконувати від імені Асоціації будь які дії, за винятком тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів, генерального директора чи інших органів Асоціації. Порядок роботи Ради визначається Положенням про Раду, яке затверджується Загальними зборами. 8.3.3. Головуючим при веденні засідань і організації підготовки рішень Ради є Президент Асоціації. 8.3.4. Рада директорів Асоціації обирається терміном на два роки. Президент Асоціації обирається з числа дійсних членів строком на два роки. Загальні збори Асоціації обирають Президента та членів Ради директорів Асоціації з громадян-представників членів Асоціації в порядку, передбаченому цим Статутом У разі припинення трудових стосунків з членом Асоціації, представник якого був обраний у члени Ради Директорів, він вибуває зі складу Ради, при чому має повідомити про це Раду директорів Асоціації. Рада обирає тимчасово-виконуючого обов’язки члена Ради на термін, який залишився до зборів. Збори затверджують обрання тимчасово виконуючого або обирають нового члена Ради. 8.3.5. Рада директорів Асоціації обирається в кількості 11 осіб. Якщо кількість асоційованих членів Асоціації перевищує 17% від загальної кількості членів, асоційовані члени набувають право мати свого представника в Раді директорів. До Ради директорів не може бути обрано більше двох Асоційованих членів. При черговому обранні Ради директорів повинна відбуватись ротація у розмірі не менш третини складу Ради директорів. Умови і порядок ротації визначається у Положенні про Раду директорів. 8.3.6. Засідання Ради директорів Асоціації правомочне, якщо на ньому присутні Президент та більшість членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівної кількості голосів голос Президента є вирішальним. В разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради, член Ради зобов‘язаний делегувати свій голос Президенту або іншому члену Ради. 8.3.7. Президент та члени Ради директорів Асоціації здійснюють свої обов`язки на громадських засадах. 8.3.8. На засіданнях Ради має бути присутній Генеральний директор. 8.4 Виконавчим органом Асоціації є Генеральний директор. 8.4.1.Генеральний директор Асоціації: без доручення дiє вiд iменi Асоціації; представляє його у відносинах з усiма пiдприємствами‚ органiзацiями, установами та громадянами; має право першого пiдпису фiнансових документiв; укладає угоди, контракти, видає доручення; забезпечує господарське використання майна Асоціації; здiйснює прийом та звiльнення робiтникiв Асоціації; затверджує на посадi та звiльняє працiвникiв апарату управлiння; встановлює розподiл обов'язкiв; вiдкриває в банках поточні й iншi рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валютi; розробляє та передає на затвердження Ради директорів і Загальних зборів проекти штатного розкладу та кошторису адміністративно-господарських видатків, затверджує положення та iншi внутрiшнi акти‚ що регулюють дiяльнiсть Асоціації; затверджує правила внутрiшнього розпорядку Асоціації та його структурних одиниць; видає накази/розпорядження, виконання яких обов'язкове для всiх працiвникiв Асоціації; органiзовує виконання рiшень Загальних Зборів членів Асоціації та Ради директорів; відповідає за правильність ведення бухгалтерського облiку та звiтностi; затверджує баланс Асоціації; виконує iншi дiї‚ що випливають зi статутних завдань Асоціації 8.4.2. Генеральний директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Асоціації на визначений ним термін. 8.5. Для здійснення контролю за органами Асоціації створюється Ревізійна комісія з числа представників членів Асоціації у кількості 3 осіб. 8.5.1. До її компетенції відносяться: а) проведення перевірок фінансово-господарскої діяльності та бюджету Асоціації щонайменше раз на рік з поданням її результатів Загальним зборам Асоціації. 8.5.2. Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами інших органів Асоціації. 8.5.3.Рішення Ревізійній комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.. 8.5.4. Члени Ревізійної комісії обирають з свого числа Голову Ревізійної комісії. Компетенція Голови, членів Ревизійної Комісії та порядок її роботи визначається Положенням про Ревизійну Комісію, яке приймають Загальні збори. 8.6. Загальні збори приймають рішення про формування Комісій та Комітетів. 8.7 Президент Асоціації обирається на кожний наступний строк – по черзі – з поміж представників видавців журналів і видавців газет за умови, що принаймні 30% членів Асоціації належать до кожної з груп. Першого Президента Асоціації буде обрано з видавців газет. Роботою Ради директорів Асоціації керує Президент Асоціації або, під час його відсутності, обраний Радою директорів із свого складу головуючий. 8.8. Для врегулювання конфліктних ситуацій, які виникають в ході діяльності Асоціації між її членами, між членами та органами Асоціації, а також між органами Асоціації, з представників членів Асоціації створюється Комісія по вирішенню спірних питань. 8.8.1. До компетенції Комісії по вирішенню спірних питань відноситься: а) тлумачення / пояснення положень Етичного Кодексу, інших документів Асоціації; б) розгляд спірних питань та конфліктів, які виникли. 8.8.2. Кількість членів Комісії визначається Положенням про Комісію. Вона очолюється Головою Комісії, який може бути членом Ради директорів Асоціації. 8.8.3. Порядок та правила розгляду спірних питань та конфліктів визначаються Положенням про Комісію по врегулюванню спірних питань, яке приймається Загальними зборами Асоціації з урахуванням наступних принципів: 1. Конфлікт виноситься на розгляд Комісії, якщо неможливо врегулювання конфлікту шляхом переговорів, і якщо на цьому наполягає будь-яка з конфліктуючих сторін. 2. Розгляд спорів проводиться з дотриманням наступних правил: а) обидві конфліктуючі сторони мають рівні права при розгляді конфлікту Комісією, і обидві сторони мають право представляти будь-який доказ своєї правоти і будь-які документи. б) комісія не повина надавати перевагу тій чи іншій стороні і повинна проводити розслідування справедливо і неупереджено. в) в разі незгоди сторін (сторони) з рішенням Комісії, вона (вони) можуть оскаржити його до Ради директорів Асоціації. СТАТТЯ 9. Фінансування діяльності Асоціації 9.1 Діяльність Асоціації фінансується за рахунок вступних та членських внесків, доброчиних надходжень. Кошти, отримані за рахунок вступних та членських внесків використовуються лише на виконання статутних завдань Асоціації. 9.2. Діяльність Асоціації здійснюється на основі затвердженого Загальними зборами річного бюджету, який розробляється відповідно до плану робіт на поточний рік. В кінці кожного року Генеральний директор складає річний звіт по виконанню бюджету та бухгалтерський баланс. 9.3. Всі члени і органи Асоціації повинні використовувати кошти ефективно та економно. СТАТТЯ 10. Персонал Асоціації 10.1 Для забезпечення діяльності Асоціації Генеральний директор наймає на роботу співробітників Асоціації за штатним розкладом. 10.2 Працівниками/службовцями Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які не перебувають в трудових стосунках з членами Асоціації, а також юридичними особами, що претендують на членство в Асоціації. 10.3 Всі питання, пов`язані з прийомом, звільненням та забезпеченням діяльності персоналу Асоціації регулюються трудовим законодавством та Положенням про персонал Асоціації, яке затверджується Радою директорів Асоціації. 10.4 Персонал Асоціації має право утворювати колективні органи, які передбачено чинним законодавством України. СТАТТЯ 11. Припинення діяльності Асоціації 11.1 Асоціація може припинити свою діяльність в разі: а) рішення Загальних зборів; б) припинення діяльності всіх своїх членів; в) рішення державного органу/суду. 11.2 Діяльність Асоціації припиняється шляхом реорганізації (злиття, розділу) або ліквідації. 11.3 В випадку ліквідації Асоціації, Загальні збори/орган, що призначив ліквідацію призначають ліквідаційну комісію, яка проводить всі необхідні заходи, пов`язані з ліквідацією. Кошти та майно, що залишились після ліквідації Асоціації, розподіляється між членами Асоціації відповідно до чинного законодавства. 11.4 Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація ліквідованою, з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

Версія для друку

Галузь преси

Новини
Анонси галузевих заходів
Медіа-законодавство
Медіа-аналітика
Медіа-спец
Дослідження
Регіональна преса 2005
Довідник видавця
Каталог корисних сайтів

© 2004-2021 УАВПП

Українська Асоціація Видавців Періодичної Преси:
(044) 289-99-90
info@uapp.org


УАВППУАВПППро АсоціаціюСтатутні документиСтатут
  Rambler's Top100 SEO-каталог